Disclaimer

Geachte bezoeker,

Door uw bezoek aan deze website van AXA verder te zetten, bevestigt u kennis genomen te hebben van de navolgende disclaimer, deze te begrijpen en de inhoud ervan te aanvaarden.

Deze website bevat hoofdzakelijk bedrijfseconomische informatie van AXA, informatie aangaande de door onze groep via haar verkoopsnet aangeboden diensten en producten en aldus ook, in ruime mate, reclame voor deze producten en diensten.

 

Dienstverlening website

Behoudens waar dit uitdrukkelijk is voorzien, bevat deze website geen aanbod noch een daadwerkelijke levering van enige bank- , beleggings- of verzekeringsdienst. Bovendien levert AXA via deze website geen enkel fiscaal of juridisch advies, noch enig ander advies van welke aard dan ook.

 

Informatie & Inlichtingen

De inlichtingen vermeld op de website worden u uitsluitend ten informatieve titel verstrekt en volledig kosteloos trouwens. (Iedere beslissing van u om de voorgestelde producten of diensten te verwerven maakt het voorwerp uit van een persoonlijke beoordeling in functie van uw persoonlijke toestand, uw objectieven, de risicograad die u aanvaardt en uw behoeften. Aldus erkent u dat de toegang tot de inlichtingen inzake beleggingen en investeringen die verstrekt worden via de website niet voor gevolg heeft dat AXA uw beleggingsadviseur zou worden.)

 

Actualiteit van informatie

AXA stelt alles in het werk opdat de gegevens en informatie die verschijnen op deze website aangepast en actueel zijn, daarbij gebruikmakend van betrouwbare bronnen. Deze gegevens en deze informatie, die kunnen verzameld zijn bij derden, zullen geregeld bijgewerkt worden. Niettemin kan AXA de juistheid, de geldigheid, de pertinentie, de bruikbaarheid en de volledigheid van deze informatie niet waarborgen en waarborgt ze deze ook niet; zij draagt geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze gegevens en informatie.

 

Aansprakelijkheid door gebruik van website

AXA kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch wettelijk noch contractueel, voor de schade die gebeurlijk wordt opgelopen ingevolge het gebruik van de website en/of zijn inhoud, behoudens in geval van bedrog of zware fout.

 

Links naar derden

Op deze website komen links voor naar andere websites. Deze hebben enkel tot doel het verkeer van de bezoeker op het internet naar de betrokken websites te vergemakkelijken. AXA biedt geen enkele garantie nopens deze websites en hun inhoud, noch nopens de toegang tot deze websites of het welslagen van de link.

 

Veiligheidsrisico’s

Indien wij een veiligheidsrisico ontdekken, hebben wij het recht op ieder moment onze dienstverlening te onderbreken tot het risico is uitgeschakeld. Niettemin kan AXA niet aansprakelijk zijn voor informatica-inbreuken of computerfraude (zoals hacking), waaraan derden, mogelijk ook andere bezoekers, zich schuldig zouden maken, welke schadelijke gevolgen één en ander ook zou kunnen teweeg brengen; hetzelfde geldt ingeval zich een virus of enig ander geval van overmacht manifesteert.

 

Intellectuele eigendommen

Alle intellectuele rechten met betrekking tot de website AXA.be, zijn inhoud, zijn gegevens en zijn vorm, alsook met betrekking tot de informatie, de merken, logo's en beelden, die erop voorkomen, behoren toe aan een of meerdere vennootschappen van de groep AXA en/of aan derden die een gebruiksrecht of enig ander recht hebben verleend aan voornoemde vennootschappen.

De toegang tot de website betekent nooit dat aan de bezoeker enig intellectueel recht wordt overgedragen. Bijgevolg is het u verboden de website en de documentatie,de teksten, de merknamen en de logo's die erop te vinden zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te gebruiken, op welke wijze dan ook, tenzij voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden (bijvoorbeeld voor het afdrukken van de gegevens); bovendien is het u verboden deze te verspreiden, over te dragen of te verkopen.

 

Rechtsgebied

De website en al zijn gevolgen wordenbeheerst door het Belgische recht. Enkel de Belgische rechtsbanken zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil m.b.t. de website en zijn gevolgen . Deze website richt zich, wat de informatie over en het eventuele aanbod van de producten en diensten betreft, uitsluitend tot de in België gevestigde bezoekers. Indien u deze website bezoekt vanuit een ander rechtsgebied, dan dient u vooraf na te gaan of deze disclaimer en/of de aangeboden informatie verenigbaar is met het recht dat op u van toepassing is en, mocht dit niet het geval zijn, van verder bezoek af te zien.

 

Wijzigingen in disclaimer

Deze disclaimer kan door AXA worden gewijzigd. U doet er daarom goed aan deze tekst geregeld terug te consulteren.

Over AXA Belgium

AXA Belgium, dat zijn ongeveer 3200 makelaars, 450 bankagenten en 3200 medewerkers die hun expertise ten dienste stellen van 2,9 miljoen klanten om flexibele verzekeringsproducten aan te bieden die aangepast zijn aan hun reële behoeften. Als verzekeraar is AXA Belgium ook een cruciale speler op het vlak van preventie. Bescherming zit in haar DNA, wat iedere dag opnieuw blijkt uit de omvangrijke investeringen in het onderzoek naar en de sensibilisering voor risico's. In 2020 behaalde AXA Belgium een omzet van 3,3 miljard EUR en een bedrijfsresultaat van 378 miljoen EUR.

_ _ _

Cookie policy / Disclaimer / Juridische informatie

AXA Belgium
Troonplein 1
1000 Brussel